Karmelitai ocd

4 sausio, 2015

Krikščionis, kaip dauguma ar Jėzaus bendradarbis ir mokinys

Filed under: MARCELINO IRAGUI OCD - ‘’UŽTARĖJO VADOVAS“ — vidasocd @ 18:39

(Mt.9,35 – 38) mums pateikia tipinę sceną. Žmonių minios sekioja Jėzų ieškodamos malonių be jokių įsipareigojimų. Jėzų supa daugiau ar mažiau įsipareigojusių mokinių būrelis ir keletas artimų draugų, kurie ieško Dievo Karalystės ir bendrauja su Juo. Ši istorija kartojasi šiandien: yra milijonai abejingų krikščionių, kurie ateina pas Dievą, kai Jo reikia : jų dievas yra naudingas dievas. Laimei yra taip pat daug krikščionių įsipareigojusių kaip Jėzaus mokiniai, kurie ieško ir tarnauja Dievui – Meilei. Kurioje iš tų dviejų grupių esi tu? Ar pritari tavo įstojimui į mokinių gretas?

Šiandien Jėzus, kaip ir savo pirmiesiems mokiniams, siūlo savo draugystę, o kartu su ja savo džiaugsmą, savo šlovę, garbę : „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje!.. Jūs būsite mano draugais , jei darysite , ką jums įsakau . Jus aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau , ką esu iš savo Tėvo girdėjęs …Aš jums tai kalbėjau , kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas , kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.“(Jn 15, 9-15;17,24). Tos draugystės su Jėzumi rėmuose – kaip tik čia, vystosi visas krikščionio maldos gyvenimas. Ir visai nesvarbu kokia bebūtų tos maldos kalba, (žodžiai , giesmes , gestai , žvilgsniai ,kontempliatyvios tylos momentai…) krikščionio malda bręsta ir vystosi širdyje, Šventosios Dvasios Šventykloje.

Ne visi yra gabūs galvoti, bet visi žmonės gali mylėti ir dėl to gali melstis. Visa tai mums paaiškina stebinantį rezultatą, kad kartais mažų vaikų maldos būna labai veiksmingos.

Šventoji Teresė : „Mano nuomone ,vidinė malda yra ne kas kita , kaip draugiškas bendravimas, dažnai slaptas pasikalbėjimas su Tuo , kuris mus myli… Kad meilė būtų tikra ir draugystė tęstųsi, tai rekalauja – vienodo širdžių nusistatymo.“ (Čia ir yra , kur Dieviškasis draugas sudievina savo draugus. ) “Tai pati aiškiai patyriau. Todėl nesuprantu , mano Kūrėjau , kodėl visas pasaulis nesistengia susivienyti draugyste su Tavimi. Blogieji , kurie į Tave nepanašūs turėtų dėl to prie Tavęs artintis , kad padarytum juos gerus.“(Gyvenimas 8,5).

Kada Jo mokiniai yra ištikimi puoselėjant maldos gyvenimą , kaip draugystę su Tuo , kuris , kaip žinome mus myli, Viešpats jiems perteikia savo jausmus , laikysenas ir rūpesčius. Ir galų gale mus kviečia būti jo bendradarbiais didelėje užduotyje pašventinant Jo Bažnyčią ir gelbstint pasaulį.

Visuose Dievo projektuose malda turi būti anksčiau už veiklą. Savo bendradarbius Jėzus ragina melstis : „Pjūtis didelė , o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką , kad atsiūstų darbininkų į savo pjūtį“ (Mt 9,37-38). Kad sutelktume charizmatinius darbininkus atsidavusius Dievo darbui reikia kreiptis į dangaus aikštę. Kad žvejotume žemėje reikia užmesti tinklus danguje. Tai yra tyli , bet pagrindinė maldos užtarėjų misija.

Su savo materialia pagalba , nežiūrint kokia ji geranoriška bebūtų , pasieksi ne daug asmenų. Savo užtarimo malda gali apglėbti pasaulį ir pastumti jį link Dievo. Užtarti – tai prisiimti į savo širdį mūsų visuomenės troškimus, poreikius ir problemas ir „visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto , kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramu laiku“ (Laiškas Hebrajams 4-16). Užtarimas neturi kitų ribų , tik mūsų meilės ir Dievo galios ribas. Kiek daug žmonių priims atsivertimo malonę ir tau bus dėkingi amžiais! Kiek daug Dievo draugų, dėka tavo maldos , paliks tikėjimo drungnumą ir pradės ryžtingą kelią į šventumą! Su jais šoksi prieš Dievo sostą tris kartus šventas. Kiek daug pašventinimo ir apaštalavimo malonių, charizmų, dovanų, dorybių… gauna tuo būdu Bažnyčios nariai! Kiek daug žmonių, kurie buvo gundyti viską palikti, gauna postūmį ir toliau eina šventumo keliu , nes tu paprasčiausiai meldeisi dėl Bažnyčios šventumo. Kartu su jais šlovinsi Dievą ir šoksi amžinybėje.

Jėzus sako : “Jūs pirmiausia ieškokite Dievo Karalystės ir Jo teisumo , o visa kita bus jums pridėta…(Mt 6,31-34). Ir kiek daug malonių patiria tie upeliai , kai išmoksta būti grynais upeliais: kai užmiršę save ir savo rūpesčius gyventi , išmoksta gyventi kitiems ir melstis už kitus. “Ir neleisk mūsų gundyti.“ Upelio gundymas būtų pavirsti ežeru , baseinu , o gal mažiausiai balute : ieškoti sau naudos ir nepasitikint aklai Viešpaties žodžiu. “Tegul nelieka vietos vaidams ar tuščiai puikybei , bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos , bet kitų“ (Fil.2,3-4).

Versta iš Marcelino Iragui OCD knygos Manual del intercesor, Monte Carmelo, 2009, psl. 11-14.

MARCELINO IRAGUI OCD – ‘’UŽTARĖJO VADOVAS“ – Įvadas

Filed under: MARCELINO IRAGUI OCD - ‘’UŽTARĖJO VADOVAS“ — vidasocd @ 18:07

Šlovinimas ir užtarimas yra kaip du sparnai , kad skristume dvasioje , kad skristume ne vieni , bet, kad ir kitus nuvestume į Dievo širdį. Jeigu trūksta vieno iš dviejų sparnų , skrydis bus labai trumpas.”Jei gyvename Dvasia , tai ir elkimės pagal Dvasią”(Gal. 5,25).Nieko nėra krikščioniui ir Bažnyčiai palaimingiau negu tai. Kai Dvasia kontroliuoja krikščionio gyvenimą , jo tikėjimas darosi vis gyvesnis ir jo broliška meilė vis stiprėja. Visas jo gyvenimas yra šlovinimas ir visas jo gyvenimas yra užtarimas , tobulas harmoningas vidinis užtarimas Jo šlovinimas yra užtarimas , nes kada šlovina , tai daro kaip Bažnyčia ir savo širdyje užtaria visą žmoniją. Ir Bažnyčios užtarimas yra šlovinimas , ji adoruoja ir šlovina Dievą , kuris mus gelbėja. Bet tuo pat metu , kai Dvasia kontroliuoja krikščionio gyvenimą , jo malda tampa daugiau „širdinga“negu protinė ar lūpų malda: kuo ji būna tylesnė prieš žmones , tuo labiau iškalbesnė prieš Dievą. Užtarti , (interceder) iš lotynų kalbos inter ir cedere , reiškia būti viduryje , tarpininkauti , kad būtų išspręsta kažkokia tai problema. Krikščioniškos maldos pasaulyje tai reiškia „ tapti tiltu“ tarp Dievo ir žmonių ; tapti dvipusio eismo kanalu , per kurį žmonių viltys ir troškimai kyla į Dievą ir Dievo malonė teka žmonėms. Atstumas tarp Dievo ir žmogaus yra begalinis. Bet meilė taip pat yra begalinė. Dievo meilė , gerumas ir genialumas. Jis pats mums „pastatė tiltą“ , kuris nugali tą distanciją , tai Jėzus, Dievo sūnus , tapęs žmogumi. Jėzus savo mirtimi ant kryžiaus ,sunaikino nuodėmės galią , kuri ir yra tikroji mūsų mirtis. Savo prisikėlimu mums atvėrė gyvenimo duris ,Dievo širdį. Ir kad užbaigtų savo nuostabų darbą , Dievas pasiuntė savo Dvasią , kuri mus pašventina ir mus įveda į pačios Dieviškosios Trejybės gelmes , „o mūsų bendravimas yra su Tėvu ir su jo Sūnumi Jėzumi Kristumi“ (1Jn.1,3).

Kurie gyvename vienybėje su Dievu , esame veikiami Dvasios melstis Jėzaus vardu , galime užtarti vieni kitus , visą Bažnyčią ir visą žmonijos šeimą. Visagalis norėjo , kad reikėtų mūsų bendradarbiavimo ir ypač mūsų užtarimo , kad būtų palaiminti ir išgelbėti jo vaikai.Jei esame susivieniję su Jėzumi , užtarimo charizma mus paverčia“ tiltais“ per kuriuos daugelis nutolusių gali vėl sugrįžti pas Dievą ir daugelis Jo draugų gali atrasti Dievo meilės naujas gilybes.

Jei atveri tikėjimo akis , pamatysi , kad tu esi daugelio kitų užtarėjų maldų vaisius : gavai gyvenimą , sveikatą , išsilavinimą ir daugelį kitų palaiminimų…dėka tavo šeimos maldos, draugų ir daugelio nepažįstamų maldos dėka , kuriems visiems atsidėkosi danguje. Daugiau nei vieną kartą Dievas tave išlaisvino iš kažkokio besiartinančio pavojaus , nes kažkas maldoje Dievui užtarė už tave. Kiek atsitiktinumų tu patyrei , kad tavo gyvenimas praturtėtų , kiek staigmenų ir netikėtumų tave privertė verkti iš laimės…ir visa tai dėl kažkokoios nežinomos maldos , grupės užtarimo arba kokios kontemplatyvios bendruomenės maldos! Visa ką Dievas nuveikia šiame pasaulyje yra dėl jo vaikų gerovės , tai daro atsakydamas į savo mylimo Sūnaus užtarimą , Jo palaimintos Motinos ir kai kurių Jėzaus ir Marijos draugų užtarimą. Ar nenorėtum ,ar nepatiktų tau tapti tos bendruomenės nariu? Oficialus kabinetas , kuriame priimama , jis yra labai arti , prie Jėzaus Širdies durų ir yra visada atviras.

Užtarimas yra bet kokia malda : prašymo , maldavimo , atgailos , atleidimo , adoracijos ,padėkos, bet ypač tylioji kontemplacijos malda…kuri pateikiama Dievui dėl kito asmens , asmenų gerovės , dėl grupių ar visos Bažnyčios ir pasaulio gerovės. Be užtarimo maldos , mūsų malda visada bus nepilna . nes kaip sako šv.Teresė : Melstis – tai prisipildyti Dievu ir duoti Jį kitiems. Kas meldžiasi vien tik už save , o gal dėl malonumo , kurį randa maldoje , tas nepažįsta Dievo , mūsų Tėvo, širdies ; nieko nesupranta apie Jo nuostabų ir universalų išgelbėjimo projektą; ir nesuprato paslapties , kuri galėtų revoliucingai pakeisti jo gyvenimą , suteikiant gyvenimui naują prasmę : universalaus užtarimo prasmę.

Versta iš Marcelino Iragui OCD knygos Manual del intercesor   Monte Carmelo 2009. Psl. 7-9.

Blogą talpina WordPress.com.